{:nl}De wind is vandaag weer minder. “Dus, zijn we dichter bij een antwoord?”

Magdalien geeft het XS4ALL-team een rondleiding door het township Freedom Park in Ritchie. Ik vraag haar. “Eerst moeten mensen hun shack en het terrein eromheen laten opruimen. Maak het schoon en veilig voor de kinderen om te kunnen spelen. Zorg voor de invalide, de oude en de zieken. Organiseer activiteiten voor de kinderen om ze blij, veilig en bezig te houden met positieve dingen als een eerste stap naar school. ”

We kijken niet, maar beginnen kleine gesprekken links en rechts. We zien diepe armoede, geluk en gelach. Mooie mensen die trots hun perzikboom laten zien die ze hebben laten groeien, een ezel die ze op hebben laten groeien en hun groenten zien oogsten voor een gezonde maaltijd. De rotzooi is overal. Glas, kunststoffen, luiers en verroest ijzer. Er is hier geen duidelijk gevaar in zicht, maar kinderen met hun eigen baby verwijzen naar de super slechte kant van het leven in Afrika.

“The Courageous” is de groepsnaam van de 10 jongeren die Eye for Others ondersteunt bij hun vooruitgang van het leven in Ritchie’s township, naar een meer onafhankelijk en verantwoordelijke toekomst. Voor zichzelf, maar ook voor de mensen waarmee ze zijn opgegroeid in de township.

Het eist veel moed om te breken met armoede, van groepsdruk om niet uit je nek te steken voor verandering. Om jezelf te associëren met buitenlanders, om dingen te leren waar geen van je vrienden iets van begrijpt.

Nick en Belinda van XS4ALL startten gisteren het Train-the-Trainer-internetprogramma voor ‘The Courageous’ door hen te leren hoe ze anderen moesten trainen. Vanmorgen hebben Belinda en Eric de nieuw geïnstalleerde pc’s ingeschakeld voor lessen over hoe ze zichzelf kunnen opvoeden op internet. Google, YouTube, Wikipedia, verzenden van een e-mail in plaats van gewoon te chatten op sociale media.

Deze tweede trainingsdag zou om 14.00 uur moeten eindigen. Om 15.00 uur waren “The Courageous” nog steeds zo vol energie. Ze wilden zo graag alles van deze geweldige nieuwe Online-wereld leren. Hun gedrevenheid was hartverwarmend. Dit was waar we op hoopten.

Ondertussen installeerde Tirza het nieuwe camerabeveiligingssysteem in het Ritchie Eye for Others Community Development Center. Ton en Paul hebben 550 kilometer gereisd voor een vergadering van een uur met Albies Wireless, waarbij de ISP, internet aan Ritchie levert, om hun mogelijke verdere betrokkenheid bij het project te bespreken. Lisa en Nick hebben de training van morgen voorbereid.

We voelen ons goed over deze dag. We hebben het gevoel dat we een kleine maar zeer positieve stap gezet hebben richting Internet4Ritchie.

Paul

[wpbgallery id=4946]{:}{:gb}The wind has settled today. “So, are we any closer to an answer?”

Magdalien is walking the XS4ALL team through the Freedom Park township in Ritchie. I ask her. “First people need to clean up their shack and the grounds around it. Make it clean and safe for the children to play. Take care of the invalid, the old and the sick. Organise activities for the children to keep them happy, safe and busy with positive things as a first step to schooling.”

We do not stare but start small conversations left and right. We see deep poverty, happiness, laughter. Beautiful people proudly showing a peach tree they grew, a donkey they raised, harvesting vegetables for a healthy meal. The rubbish is all around. Glass, plastics, diapers, scrapmetal. There is no obvious danger in sight here, but children carrying their own baby hint to the dark side of life in Africa.

“The Courageous” is the group name of the 10 youngsters Eye for Others supports in their advancement from life in Ritchie’s township to a more independant and responsible future. For themselves, but also for the people they grew up with in the township.

It takes a lot of courage to break from poverty, from group pressure to not stick out your neck for change. To associate yourselves to foreigners, to learn things none of your friends understand anything about.

XS4ALL’s Nick and Belinda started the Train-the-Trainer internet program for “The Courageous” yesterday by teaching them how to train others. This morning Belinda and Eric switched on the newly installed PC’s for lessons on how to educate themselves on the internet. Google, YouTube, Wikipedia, sending an email rather than just chatting on social media.

This second training day was supposed to end at 2pm. At 3pm “The Courageous” were still so full of energy. So eager to learn all they possibly could of this wonderfull new OnLine world. Their drive was heartwarming. This was what we hoped for.

In the meantime Tirza installed the new camera security system on the Ritchie Eye for Others Community Development Center. Ton and Paul travelled 550km for a one hour meeting with Albies Wireless, the ISP supplying internet to Ritchie to discuss their possible further involvement with the project. Lisa and Nick prepared tomorrow’s training.

We feel great about this day. We feel we set a small yet very positive step towards Internet4Ritchie.

Paul

[wpbgallery id=4946]{:}