{:nl}

Belinda en ik gaan koffiedrinken bij Elbé. Ze wenste dat ze weer boeken kon lezen. Haar verlamming verhindert dat ze een boek in haar handen kan houden of een bladzijde kan omdraaien. Boeken over geloof, opvoeding van kinderen en huwelijk is wat ze graag las. “Geen romans, dat is verspilde tijd.” Een e-boek met spraak gestuurde taal (Afrikaans) is alles wat ze nodig heeft en de mogelijkheid om het e-boek voor haar rolstoel te monteren. Daarnaast is ook een internetverbinding nodig om te bladeren naar e-books.

De internettraining van XS4ALL ging vandaag onder andere over de verschillende marktplaatsen. Accounts op b.v. ETSY worden aangemaakt en producten en services worden Online voor de eerste keer aangeboden. Geweldig resultaat.

Na een dag hard werken willen onze trainees weten hoe ze een ICT-baan kunnen krijgen na slechts een week training door XS4ALL. De verwachtingen zijn iets te hoog, concluderen we. We leggen uit dat “alles” wat we deze week leren, is hoe ze zichzelf iets kunnen leren door via e-cursussen op internet. Daarna kunnen ze ook anderen kunnen iets leren. In de komende twee dagen zullen we ze meer begeleiding en meer oefeningen geven om hierin meer vertrouwen te krijgen.

We boeken vooruitgang met onze leerlingen ‘The Courageous’, om internet meer te zien als een bron van professionele educatie en niet alleen als entertainment. Internet is kennis. Kennis is vrijheid.

Er is nog een (openbare) plek om een ​​computer te gebruiken in Ritchie: de bibliotheek. We hebben gehoord dat de meeste computers al lang niet werken. Tirza, Belinda en Paul brengen een bezoek om te helpen, terwijl Eric, Lisa en Nick de training geven aan de andere kant van het dorp. “We kunnen u geen toestemming geven om de computers te repareren” wordt ons verteld. Er worden drie telefoontjes gedaan naar een steeds hogere manager omdat we ons niet zo snel met een kluitje in het riet laten sturen in onze poging om te helpen. Ten slotte wordt er een opdracht gegeven aan een interne IT-serviceafdeling om deze pc’s morgen in Ritchie te repareren. We hebben ons doel bereikt. Maar zullen voor de zekerheid controleren of ze morgen verschijnen en of het probleem inderdaad is opgelost.

Paul

Lorretha is een van “The Courageous”. Ze had polio toen ze klein was. Voor € 10.000 kan ze weer lopen zoals jij en ik! Doneer hier:”

[wpbgallery id=4968]

{:}{:gb}Belinda and I go for coffee @Elbé. She wished she could read books again. Her paralysis prevents her from holding a book in her hands, or turning a page. Books about faith, raising children and marriage is what she liked to read. “No novels, that is wasting my time.” A voice controlled (language: Afrikaans) e-book is all she would need to get started. Plus a mount for it on her wheelchair. And an internet connection to browse for e-books.

The XS4ALL internet training is a.o. about marketplaces today. Accounts on e.g. ETSY are made, and products and services are offered OnLine for the first time. Great result.

At the end of a hard day’s work, our trainees want to know how they can take up an ICT job after just one week of training by XS4ALL. Expectations are a bit too high we conclude. We explain that “all” we teach them this week is how they can teach themselves, for instance via e-courses, on the internet. So that they can later also teach others again. In the next two days we will give them lots more guidance and exercises to gain more confidence herein.

We are making progress with “The Courageous”, our trainees, to see the internet more as a source of professional education than just entertainment. Internet is Knowledge. Knowledge is Freedom.

There is one more (public) place to use a computer in Ritchie: the library. We heard most of the computers are not working for a long time already. Tirza, Belinda and Paul pay a visit to help while Eric, Lisa and Nick give the training on the other end of the village. “We can not authorize you to fix our computers” we are told. Three phone calls are made to ever higher management as we are not giving up this easily in our attempt to help. Finally, an order is given to an internal IT service department to fix these PC’s in Ritchie tomorrow. We achieved our goal. But will check later if they show up tomorrow and can fix the problem indeed. Just to be sure .

Paul

Lorretha is one of “The Courageous”. She had polio when she was a child. For €10.000 she can walk like you and me again! Donate here:”

[wpbgallery id=4968]{:}